Čo čaká živnostníkov v roku 2013

Čo čaká živnostníkov v roku 2013

Legislatívne zmeny zúžia možnosti optimalizácie daní pre SZČO, prejaví sa zrušenie rovnej dane, vzrastú aj sumy odvodov.

Novely zákona o dani z príjmov, živnostenského zákona a zákona o sociálnom poistení prinášajú pre väčšinu živnostníkov od roku 2013 významné zmeny. Ponúkame vám prehľad tých najdôležitejších.

Prísnejšie zdaňovanie

Do konca roku 2012 platí, že SZČO, ktorá nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky, si môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu svojich zdaniteľných príjmov (tzv. paušálne výdavky). Od roku 2013 sa zavádza limit na výšku paušálnych výdavkov v maximálnej sume 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne za každý mesiac výkonu činnosti SZČO. Sprísnia sa podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku/manžela. Táto nezdaniteľná časť základu dane sa bude môcť uplatniť na manžela/manželku, iba za sprísnených podmienok, ktoré sú presne vymedzené.

Nový minimálny základ

Mesačný vymeriavací základ SZČO pre zdravotné i sociálne poistenie je od roku 2013 najmenej 50 % z dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa platí poistné. Všeobecným vymeriavacím základom sa pritom rozumie 12-násobok priemernej mzdy v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za príslušný kalendárny rok. Suma minimálneho vymeriavacieho základu (MVZ) pre rok 2013 sa tak vypočíta ako 50 % sumy priemernej mzdy v hospodárstve za rok 2011, t. j. 786 eur. MVZ na rok 2013 tak vychádza na 393 eur.

Zmeny vo výpočte odvodov

SZČO sa stane povinne nemocensky a dôchodkovo poistenou osobou od 1. 7. 2013, ak jej príjem z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej činnosti za kalendárny rok 2012 bude vyšší ako 12-násobok sumy predstavujúcej 50 % priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2011, t. j. 4 716 eur. Vymeriavací základ povinne nemocensky a dôchodkovo poistenej SZČO sa bude pre rok 2013 počítať ako podiel pomernej časti základu dane z príjmov z podnikania alebo inej SZČO, ktorý nie je znížený o ďalšie zaplatené poistné, a koeficientu 1,9. Takto určený základ sa použije na výpočet odvodov od 1. júla 2013 do 30. júna 2014. Minimálna výška sociálneho poistenia od roku 2013 činí 130,27 eura. Pri výpočte preddavkov na zdravotné poistenie na rok 2013 sa nebude môcť vychádzať z ročného zúčtovania za rok 2011, t. j. každá SZČO bude musieť výšku preddavkov od januára 2013 prepočítať už podľa nových pravidiel. Preddavok sa určí vo výške určenej sadzbou poistného 4 %, resp. 7 % (pri zdravotne postihnutých) z podielu pomernej časti základu dane z podnikania alebo inej SZČ dosiahnutého v roku 2011, ktorý nie je znížený o ďalšie zaplatené poistné, a koeficientu 1,9. Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie od roku 2013 predstavuje 55,02 eura.

tabulka-odvodov-rok-2013.jpg

 

Zdroj: Mesačník Goodwill

Nechce sa Vám študovať zákony? Nájdite si u nás účtovníka a nechajte všetko na jeho vedomostiach.

 

Odporúčame