Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb 2012

Daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb 2012

Daňové priznanie - základné informácie

Kto je povinný podať daňové priznanie?  

Daňové priznanie je povinný podať každý daňovník, ktorému vznikla daňová povinnosť podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p. (ďalej len „ZDP“) alebo ten daňovník, ktorého na podanie daňového priznania vyzve správca dane.

Čím vznikne daňovníkovi daňová povinnosť?  

Daňová povinnosť vznikne daňovníkovi z titulu dosahovania príjmov z výkonu jeho činnosti alebo s titulu nakladania s jeho majetkom, pretože uvedené príjmy sú predmetom dane.

Do kedy musí daňovník podať daňové priznanie?  

Daňové priznanie alebo hlásenie sa podáva do troch mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon neustanovuje inak. V lehote na podanie daňového priznania je daňovník povinný daň aj zaplatiť.

Kde daňovník podáva daňové priznanie?  

Daňové priznanie podáva daňovník miestne príslušnému správcovi dane.

 

Nebaví Vás sledovať povinnosti súvisejúce s daňovým priznaním? Vyberte si z účtovníkov u nás.

Odporúčame