Intrastat po novom

Intrastat po novom

INTRASTAT sa mení

Od 1. januára 2013 nadobudne účinnosť Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 378/2012 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 358/2011 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012 až 2014.

Uvedená novela vyhlášky ruší prahy zjednodušenia a tým aj zjednodušené hlásenia na obidvoch tokoch (prijatie a odoslanie) v systéme INTRASTAT-SK.

Čo prináša zmena v INTRASTAT-e

Pre spravodajské jednotky, ktoré v roku 2012 predkladali zjednodušené hlásenia, to znamená, že za mesiac január 2013 predložia do 15. 2. 2013 už tzv. úplné hlásenia. Doplnenia, prípadné opravy zjednodušených hlásení, ktoré sa týkajú referenčných období do 31.12.2012, bude aj naďalej možné predkladať formou zjednodušených hlásení.

Novým spravodajským jednotkám, ktorých hodnota obchodu s inými členskými štátmi od začiatku roka 2013 prekročí prah oslobodenia, bude určená tzv. úplná spravodajská povinnosť.

Čo urobiť keď budete pootrebovať pomoc s INTRASTAT-om

Podľa odboru štatistiky Štatistického úradu, pomoc pri vyplňovaní hlásení Vám ochotne poskytnú na konzultačnom pracovisku Štatistického úradu SR - e-mail: intrastat-sk@statistics.sk, tel. č.: 02/50 23 62 77, 50 23 62 78.

Pomoc pri zatrieďovaní tovarov podľa podpoložiek kombinovanej nomenklatúry Vám poskytnú pracovníci konzultačného pracoviska Sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR - e-mail: intrastat.helpdesk@colnasprava.sk, tel. č.: 02/48 27 33 63, 48 27 33 66.

Najvýznamnejšia zmena v INTRASTAT-e

Zrušenie prahov zjednodušenia je najvýznamnejšia zmena od 1.1.2013 v systéme INTRASTAT-SK. Viac informácií uverejní Odbor štatistiky zahraničného obchodu (ďalej ZO) začiatkom januára 2013 na web stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk v časti Zahraničný obchod (INTRASTAT).

Nechce sa Vám sledovať zmeny zákonov? Nechajte to na odborníkov na INTRASTAT. Vyberte si na našej stránke.

 

 

Odporúčame