Preddavky na daň z príjmov FO v roku 2013

Preddavky na daň z príjmov FO v roku 2013

Nové sadzby dane z príjmov fyzických osôb:

Aké sú nové sadzby dane a pre koho platia?

  • 19 % daň z  časti základu dane, sa bude platiť ak  nepresiahnete 176,8-násobok sumy platného životného minima vrátane.  Táto suma je pre rok 2013 stanovená na 34 401,74 eura

  • 25 % daň z tej časti základu dane, ktorá presiahne 176,8-násobok platného životného minima. Čiže sumu 34 401,74 Eura

Do začatia preddavkového obdobia podľa § 34 v roku 2013 platia daňovníci, ktorí sú fyzickými osobami, preddavky na daň vypočítané podľa predpisu účinného do 31. decembra 2012.

  • do 1. apríla 2013 sa platia preddavky v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej na základe údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2011 – čiže podľa znenia zákona platného do 31.12.2012
  • od prvého dňa, nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za rok 2012, 2. apríla 2013, sa platia preddavky v závislosti od výšky poslednej známej daňovej povinnosti vypočítanej na základe údajov uvedených v daňovom priznaní za rok 2012 – a postupuje sa podľa novelizovaného zákona platného od 1.1.2013.

Nechce sa Vám sledovať zákony? Vyberte si účtovníka a ten sa o všetko postará.


Odporúčame