Sadzba dane z príjmov fyzických osôb a zrážková daň

 

Aká bude sadzba dane v roku 2013

Pre rok 2013 vláda zaviedla progresívnu sadzbu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na výšku základu dane, tj. ruší sa tzv. rovná daň. Sadzba pre fyzické osoby je 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku platného životného minima vrátane, sadzba 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životného minima.

Ako to bude s preddavkami na daň


Preddavok na daň zo zdaniteľnej mzdy zaokrúhlenej podľa § 47, zúčtovanej a vyplatenej za kalendárny mesiac alebo zdaňovacie obdobie je 19 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá nepresiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima vrátane a 25 % z tej časti zdaniteľnej mzdy, ktorá presiahne 1/12 sumy 176,8-násobku platného životného minima.

Na zdanenie príjmov zo závislej činnosti zúčtovaných do 31.12.2012 a vyplatených do 31.1.2013 a na vykonanie ich ročného zúčtovania sa použijú ustanovenia zákona účinného do 31.12.2012.

Zrážková daň

S účinnosťou od 01.01.2013 je sadzba dane pre daň vyberanú zrážkou vo výške 19 %. 

 

Nechce sa Vám sledovať zákony? Vyberte si účtovnú spoločnosť a o všetko bude postarané.

 

Odporúčame