Podmienky používania portálu www.rusr.sk

Copyright


Všetky materiály, ktoré sú na tejto stránke k dispozícii, sú predmetom autorského práva prevádzkovateľa portálu rusr.sk. Prevádzkovateľom je spoločnosť logit s.r.o..

Všeobecné podmienky používania

1. Základné ustanovenia

1.1. Tieto Všeobecné podmienky používania (ďalej len „Všeobecné podmienky") upravujú podmienky používania portálu rusr.sk (ďalej len „Portál").
1. 2. Prevádzkovateľom Portálu je spoločnosť logit s.r.o. so sídlom v Žiari nad Hronom na ulici A.Dubčeka 32/8 IČO: 46 546 588 (ďalej len „Prevádzkovateľ").

2. Definícia pojmov

2.1. Užívateľ je ktokoľvek, kto si prehliada Portál (ďalej len „Užívateľ"). Užívateľ môže byť registrovaný a neregistrovaný.
2.2. Registráciou na Portáli vyjadruje užívateľ súhlas s týmito všeobecnými podmienkami.
2.3. Používanie Portálu je akékoľvek prehliadanie Portálu.

3. Používanie Portálu

3.1. Ktokoľvek si môže prehliadať Portál ako Užívateľ. Užívateľovi je dostupný celý Portál.
3.2. Užívateľ používa Portál bezplatne. Registrovaný užívateľ si môže zverejnenie na portáli predplatiť a to na 3 mesiace, 6 mesiacov, alebo 12 mesiacov. Cena za zverejnenie na 3 mesiace je 9,90€ s DPH, cena za zverejnenie na 6 mesiacov je 19,90 cena za zverejnenie na 12 mesiacov je 29,90€ s DPH. Registráciou a úhradou zálohovej faktúry registrovaný užívateľ súhlasí so zverejnením a príma tieto podmienky.
3.3. Používanie vybraných častí a služieb Portálu je podmienené registráciou a zadaním správneho prístupového mena a hesla Užívateľa. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje prístupové heslo, rovnako tak je oprávnený kedykoľvek zrušiť svoju registráciu. O zmenu môže požiadať aj prevádzkovateľa emailom na info@rusr.sk. Heslo Užívateľa je neprenosné, Užívateľ nie je oprávnený ho sprístupniť tretím osobám, v opačnom prípade v plnom rozsahu znáša škodu, ktorá mu vznikla ich zneužitím. V prípade, že zneužitím hesla vznikla škoda aj Prevádzkovateľovi, prípadne tretej osobe, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu Užívateľ.
3.4. Užívateľ je oprávnený používať službu výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, týmito všeobecnými podmienkami používania, pokynmi Prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete internet a základnými pravidlami slušného správania sa.
3.5. Užívateľ Portálu zaväzuje používať Portál výlučne pre vlastné potreby, v žiadnom prípade nie je oprávnený túto v celku alebo v časti ďalej poskytovať tretím osobám.
3.6. Užívateľ Portálu sa zaväzuje, že nebude prostredníctvom nej šíriť informácie a súbory, ktorých šírenie je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokynmi Prevádzkovateľa, bezpečnostnými pravidlami siete internet, dobrými mravmi a pravidlami etiky siete internet a základnými pravidlami slušného správania sa. Za obsah svojich dát a údajov, prenášaných v rámci Portálu výlučne zodpovedá, uvedené sa vzťahuje aj na škodu, ktorá vznikne prenosom takýchto informácií a súborov Prevádzkovateľovi služby resp. iným osobám.
3.7. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať alebo editovať konkrétnu Ponuku v prípade ak podrobný popis ponuky obsahuje e-mailovú adresu, webovú stránku, resp. neobsahuje žiaden text alebo náležitý popis ponuky.

4. Zmena podmienok použitia

4.1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných podmienok. Zmenu Všeobecných podmienok Prevádzkovateľ oznámi na Portáli. E-mailovou správou môže Prevádzkovateľ oznámiť zmenu Všeobecných podmienok aj Užívateľom.

4.2. Zmenené Všeobecné podmienky použitia sa stávajú záväznými pre Užívateľov okamihom oznámenia na Portáli.
4.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje pravo kedykoľvek zmeniť alebo pozastaviť Portál, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Užívateľovi.
4.4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť prístup Užívateľa k Portálu.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a Užívateľom, ktoré vzniknú na základe týchto Všeobecných podmienok sa v prípade cudzieho prvku riadia slovenským právnym poriadkom, ak v osobitnej dohode nie je ustanovené inak.
5. 2. Právne vzťahy medzi užívateľmi navzájom sú výlučne predmetom slobodnej dohody užívateľov a Prevádzkovateľ Portálu za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.
5.3. Prevádzkovateľ v žiadnom prípade nezodpovedá za:

- škodu spôsobenú nefunkčnosťou Portálu.

- škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového hesla;

- škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok, pozastavením alebo zmenou služby, stratou údajov, ako aj zrušením prístupu Užívateľovi zo strany

- škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými Užívateľom, vrátane škody spôsobenej informáciami alebo súbormi, ktorých šírenie Užívateľ sprostredkoval prostredníctvom Portálu;

- škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi šírenými tretími osobami, ako aj škodu spôsobenú nesprávnosťou alebo neúplnosťou informácií, získaných Užívateľom prostredníctvom Portálu;

 

6. Ochrana súkromia

Užívateľ Porátlu dáva Prevádzkovateľovi výslovný súhlas na spracovanie a uchovanie jeho osobných údajov uvedených v registračnom formulári na internetovej stránke www.rusr.sk, a to dovtedy, pokiaľ bude registrovaným Užívateľom služby. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť poskytnuté údaje tretím osobám bez predchádzajúceho výslovného súhlasu Užívateľa, okrem prípadu, ak by Prevádzkovateľovi bola, zákonom alebo rozhodnutím príslušného štátneho orgánu alebo súdu uložená povinnosť takéto údaje sprístupniť.

6. Obmedzenia podľa zákona

Na sťahovanie obsahu Portálu, či už textového, grafického alebo programového, platia ustanovenia právnych predpisov platných v Slovenskej republike a medzinárodných zmlúv záväzných pre Slovenskú republiku a Európsku úniu, najmä zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a Trestný zákon. To platí aj pre neoprávnený zásah do obsahu Portálu.

 

Späť na registráciu

 

Odporúčame